หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นการตรวจสอบความปลอดภัยได้ดำเนินการทั้งหมด 24 เสาบนเกาะทั้งรัฐบาลและเอกชนซึ่งใช้ในการจัดเตรียมการเดินทางโดยเรือสำหรับนักท่องเที่ยว ทุกท่าเรือเรือทัวร์ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดและประกาศให้ทราบถึงแนวทางความปลอดภัยทางทะเลของรัฐบาลไทย เรือท่องเที่ยวทุกแห่งจะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์บนเรือและลูกเรือ

มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จากนี้ไปท่าเรือทุกแห่งจะมีพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเรือก่อนออกเรือ สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อติดตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูความปลอดภัยของเรือท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและให้ความปลอดภัยและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกคนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทาง